top of page

מזה שיבוב? ובאילו מקרים מוגשת תביעת שיבוב?

שיבוב או תחלוף הוא דוקטרינה בתחום המשפט בו מעורבים שלושה צדדים או יותר, כאשר צד א' נוטל את זכותו המשפטית ונכנס לנעליו של צד ב' כדי לממש זכויות שלהן הוא זכאי מצד ג'.

דוקטרינת השיבוב שכיחה ביותר בחוזי ביטוח במקרה הבא: חברת ביטוח (צד א') מפצה בהתאם לפוליסה על נזקיו של המבוטח (צד ב'), ונכנסת לנעליו ותובעת פיצויים מהגורם האחראי לנזקיו (צד ג')


תביעת שיבוב נזקי אש

נסביר את מקרה השיבוב בסיפור הבא - בחצר בית משפחת פליישר (צד ג') התלקחה אש מגחל בוער .

האש התפשטה במהירות לעבר ביתם של השכנים משפחת ישראלי (צד ב') ושרפה את ביתם כליל.

גברת ישראלי פנתה לחברת הביטוח שלה (צד א') וקיבלה פיצויים בגין האובדן לרכושה.

חברת הביטוח של משפחת ישראלי נכנסה לנעליה של גב' ישראלי והגישה תביעת שיבוב כנגד מר פליישר בגין ההפסדים הכספיים שנגרמו לה בעקבות אירוע.עקרון השיבוב בסיפור

אלמלא היה פוליסת ביטוח למשפחת ישראלי, קרוב לוודאי שמשפחת ישראלי הייתה תובעת פיציים ממשפחת פליישר על הנזקים שנגרמו לביתם. הואיל ושמשפחת ישראלי קבלה פיצויים עבור נזקי האירוע מחברת הביטוח , הזכות לתבוע פיצויים ממשפחת פליישר (הגורם המזיק), עבר לחברת הביטוח.


שיבוב בחוק חוזי הביטוח

סעיף 62 בחוק חוזה הביטוח דן בנושא השיבוב בתביעות ביטוח.

(א) היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.

(ב) המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.

(ג) קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח ; עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך.

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם."

החוק מגדיר את זכויותיהם וחובתיהם של הצדדים בעת שיבוב, כך שכל צד ערב לזכויותיו של האחר:

המבוטח אינו ראשי לוותר לצד הפוגע על חלקו של המבטח מששילם לו את תגמוליו.

מאידך, המבטח אינו ראשי להיכנס לנעליו של המבוטח ולהגיש תביעת שיבוב באופן שיגרום לפגיעה בזכותו לקבל תגמולים נוספים שאינו זכאי לקבלם ע"פ תנאי פוליסת הביטוח.


ע"פ סעיף 62 (ד) לחוק חוזה הביטוח, הוראות סעיף השיבוב אינן מתקיימות כאשר מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, החוק דן בשני מקרים יוצאי דופן: "מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם."

במקרה בו אש הייתה פורצת בחצר בית האם ושורפת את הבית של בנה, חברת הביטוח לא הייתה רשאית להגיש תביעת שיבוב כנגד האם. הואיל ומבוטח סביר לא היה תובע את אמו (או קרוב משפחה) בשל הנזק.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

ההבדלים בין שמאי רכוש לשמאי מקרקעין

כל שמאי בתחומו נתקל מידי פעם בהנחות יסוד שגויות על מקצועו ותפקידו. מקצוע השמאות רחב ומאגד לתוכו מקצועות רבים, וקל לטעות ולחשוב כי שמאי שעוסק באחד מתחומי השמאות מומחה בתחומים אחרים.. במקצוע כה רחב שבו

Comments


bottom of page