top of page

נזקי מים וכיסויים בפוליסת הביטוח

"נזק מים" הוא מושג רחב הכולל בתוכו סוגים רבים של נזקים שלהם מכנה אחד משותף – ספיגת מים או לחות בחומר הגורמת לשינוי בהרכבו ותכונותיו, וכפועל יוצא בזה להינזקותו.

להלן מספר דוגמאות נפוצות לנזקי מים שכאלו: ריקבון של עץ, חמצון (קורוזיה) בברזל, התפתחות עובש ובקטריות והתפוררות שכבות טיח וצבע.

היקף הנזקים ממים נקבע על סמך מספר פרמטרים שונים, וביניהם: כמות המים, משך "עמידתם", הרכבם (מים נקיים או מי שפכים), סוג המבנה, טיב הבניה והאחזקה של המבנה, תכונות וכשר הספיגה של החומר שנחשף למים (פרקט או פורצלן).

לנזקי המים קשת רחבה: מנזקים קטנים ומקומיים עד ולנזקים נרחבים בממדי אסון.פוליסות הביטוח .

בעבר, פוליסות הדירות היו בנויות מרשימות סיכונים שנרכשו בנפרד, וכונו "ג'קט"; כינוי זה נשמר עד לימנו אנו. הרגולציה בענף התייחסה לעניין ופעלה לטובת סדר בתחום. במסגרת זו פוליסות "ביטוח דירה" (שעד לשנת 2015 נקראו "ביטוח מבנה") מכסות אובדן או נזקים שנכללו בעבר ברשימת סיכונים. הללו מכונים "מקרה הביטוח", והם כוללים את הרשימה הבאה:

1. אש, ברק רעם.

2. התפוצצות או התלקחות.

3. נזקי סערה – רוח שמהירותה עולה על 30 קשר (55.56 קמ"ש), לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד, ולמעט חדירת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגת בהם

4. נפילת כלי טיס או חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס.

5. התנגשות של כלי רכב.

6. פעולות זדון, למעט בדירה שאינה תפוסה, שנעשו על ידי המבוטח או משפחתו או בהסכמתם, או שנעשו על ידי אנשים המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו.

7. גניבה, שוד, פריצה, למעט שהדירה אינה תפוסה.

8. התקהלות אסורה והתפרעות.

9. רעידת אדמה, לרבות צונמי שנוצר מרעידת אדמה.

10. שטפן או הצפה ממקור מים חיצוני.


נזקי מים בפוליסת הביטוח

מעיון ברשימה זו אנו למדים כי סיכוני המים אינם מופיעים ברשימת "מקרה הביטוח". לכן יש לדאוג ולוודא שבפוליסה אותה אנו רוכשים קיימת הרחבה לכיסוי נזקי מים או נוזלים אחרים כתוצאה מהימלטות מים ממתקני האינסטלציה, לרבות נזילות עקב התבקעות הצנרת, או הצפות הנגרמות עקב סתימתה.


יש להדגיש כי הרחבת נזקי המים מכסה נזילות ממתקני האינסטלציה, אך אינה מכסה נזקי מים הנובעים מאיטום לקוי ואת גורם הנזק עצמו (בלאי הצינור/מתקן אינסטלציה או שחרור הסתימה).

מכאן יש לפרש את הפוליסה כך: האירוע בו המים פרצו מהצנרת וגרמו לנזק בדירה הוא אירוע תאונתי ומכוסה, אך הנזק לצינור עצמו שנגרם כתוצאה מבלאי מתמשך (אירוע לא תאונתי – כדוגמת שחיקת בלמים) אינו מכוסה.


חשוב לציין כי שווי גורם הנזק (שווי הצינור) עשוי להגיע לכמה עשרות שקלים, ועלותו היא כאין וכאפס לעומת עבודות תיקון הנזילה ושיקום הנזקים.

דבר נוסף לתשומת הלב היא העובדה שהפוליסות מחריגות את כיסוי נזקי המים ל"דירה שאינה תפוסה", כלומר: דירה הפנויה למעלה מ-60 ימים או דירה שלא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מ-60 ימים בשנה.

נזקי מים

 

בכל מקרה של פגיעה ברכושכם פנו אלינו לייעוץ ללא התחייבות

טל' 02-5322020, 058-5554343

 

Commenti


bottom of page