top of page

נזקים מעבדות בנייה

בפרויקטים של בנייה בסביבה עירונית תמיד קיים סיכון להיווצרות נזקים לפרויקט הבנייה או למבנים בסביבתו .

זה נכון במיוחד כאשר עבודות הבנייה כרוכות ברמות גבוהות של רעש או רעידות, חפירות עמוקות, הריסה, הסרת אלמנטים, ריקון מים וכו '.


במסגרת עבודות קבלניות עשויים להיווצר נזקים כתוצאה מתכנון לקוי, מרשלנות וחוסר מקצועיות של הקבלן או עובדיו, מתאונות עבודה בשל טעויות אנוש ומנזקים בזדון.

עם זאת, לעתים קרובות קשה להבחין בין נזקים קיימים, לנזקים הנגרמים כתוצאה מעבודות בנייה, שכן מבנים מעטים נקיים לחלוטין מפגמים. בדיקה של שמאי רכוש לפני העבודות, במהלכן ולאחריהן יכולה לפתור בעיות ולאבחן נזקים אפשריים.


כאשר יש לבצע עבודות בנייה משמעותיות, כגון הריסה או חפירה, ליד מבנים אחרים, מצופה מהיזם להקטין את הסיכונים בפרויקט ולהזמין סקר עבודות קבלניות ולבטח את העבודות.

עבודות כגון ביסוס כלונסאות או דחיסת קרקע גורמות לרטט שעלול לגרום לנזק למבנים שמסביב. העיוותים הנוצרים בקרקע עשויים להיות חזקים מספיק כדי לגרום נזקים בלתי הפיכים.


נזק יכול להיגרם גם עקב תזוזה בקרקע התומכת ביסודות המבנה. חפירות עמוקות בקרבת יסודות קיימים, או שינויים במפלס מי התהום כתוצאה מתהליכי השקיה, עלולים לגרום ל"שקיעת יסודות", לסדקים בבניין ולליקויים חמורים אחרים.


חשוב לזכור: הופעת סדקים במהלך עבודות בניה ושיפוצים מחלישה את המבנה ומחייבת בדיקה מעמיקה.

במטרה לוודא את קבלת מלוא הפיצוי ושהנזקים מטופלים כהלכה – יש להזמין שמאי רכוש מומחה במהירות האפשרית.


במקרה שבו מעורב צד שלישי (למשל: הקבלן של השכן) שגרם נזקים לדירה או נכס בבעלותכם יש באפשרותכם לפעול בשתי דרכים:

במקרה של יחסי שכנות טובים מומלץ להגיע לפתרון מוסכם בדרך נעימה. הדבר תלוי כאמור במידת שיתוף הפעולה עם השכן והקבלן מטעמו, כאשר בכל מקרה מומלץ למנות שמאי פרטי שיבצע הערכת נזקים יסודית, ינהל משא ומתן וייצג את זכויותיכם לפיצוי הולם בכל פתרון מוסכם.

במקרה והשכן בוחר שלא לשתף פעולה עליכם לנקוט בצעדים משפטיים נגדו, ולצרף לכתב התביעה את חוות הדעת של השמאי לקביעת היקף הנזקים וגובה הפיצויים.


Comentários


bottom of page