top of page
Office Desk

מהו שמאי רכוש?

שמאי רכוש הוא מומחה בקביעת אומדנים כספיים לרכוש בתנאים ופרמטרים שונים. בכלל זאת: הערכת נזקים למבנה ותכולתו, הערכת שווי מיטלטלין הערכת שווי ציוד לבטוחה בנקאית ועוד.

מתפקידו של שמאי רכוש לאסוף מידע רב ומדויק ככל האפשר על האתר / אובייקט ולבצע אומדן כספי בהתאם למטרות אליהן הוא הוזמן.

במקרה של תביעת ביטוח על השמאי לוודא אם תנאי הפוליסה קוימו, ולתת המלצות להמשך טיפול בתביעה ומיגון יעיל יותר להקטנת סיכון של מקרים דומים בעתיד. למשל: לאחר אירוע פריצה ראוי הוא כי השמאי ימליץ על התקנת סורגים בחלונות המבנה או על התקנת מערכת אזעקה מתאימה. 

להלן מגוון תפקידיו של שמאי רכוש מומחה בתביעת נזיקין ואובדן לרכוש:

להגיב לתביעה במהירות האפשרית ולתאם ביקור במקום האירוע.

לאתר את מוקד הבעיה ובמקביל למנות במידת הצורך מומחים (למשל חוקר שריפות).

לחקור את האירוע, לתעד את הנזקים טרם תחילת העבודות, במהלכן ובסופן, ולאמת כל אחד מהיבטי התביעה לרבות נזקים למבנה, נזקים לתכולה, דיור חלופי וכדומה.  

לנהל את התביעה מול כל הגורמים ובעלי העניין, ולנהל משא ומתן מקצועי וכספי עם הספקים, בעלי המקצוע והמומחים.  

להעביר חוות דעת מומחה מקיפה ומפורטת ככל האפשר הכוללת הערכה כספית של נזקים במלואם.

bottom of page