top of page
קבלנים.png

סקר קבלנים

מלאכה מקצועית של בנייה ושיפוצים מצריכה (לעיתים) עבודות עפר, עבודות פירוק והריסה במבנה ושימוש בכלי עבודה כבדים. כל אלו גורמים להרעדה ולהחלשה של המבנה ושל המבנים סמוכים לו.

בתוקף כך מחובתו של כל קבלן לבצע סקר מקיף על מצב המבנה והנכסים הסמוכים לו טרם העבודות או למנות סוקר מומחה.

סקר מוקדם שכזה יאפשר תכנון מוקדם ופעולות נחוצות למניעת נזקים עתידיים, כל שכן: יהדוף תביעות סרק וימנע מאדם שבנכסו היו קיימים מלכתחילה סדקים, שברים או נזקים אחרים לטעון כי הם נוצרו במהלך העבודות.

24.jpg
bottom of page