top of page
Revewing Graphs

סקר סיכונים

סקר סיכונים או VAR (Value-At-Risk) הוא דו"ח המספק סקירה כללית ברורה על תנאי ביטוח של בית עסק, בהתייחסות על מבנה, ציוד, מכונות, מתקנים, ריהוט, מלאי וכיסוי אובדן רווחים.

סקר סיכונים נדרש כאשר מחדשים פוליסה קיימת או רוכשים פוליסה חדשה. 

הסקר מאפשר לבחון שינויים בכיסוי הביטוחי ועוזר לבצע התאמות נדרשות לטובת הבטחת כיסוי מלא בהתאם לצרכי בית העסק. יתרונו של הסקר הוא במניעת חוסר התאמה, כגון: "תת-ביטוח", "ביטוח יתר", ביטוח חלקי ותשלומי פוליסה מיותרים.

 

סקר סיכונים ישקף את ערכו האמיתי של בית העסק, יעמיד את העסק בעמדת כוח במשא ומתן מול חברות הביטוח, יבטיח את הכיסוי הביטוחי המלא ואת היערכותו במקרה של נזקים ואובדן.

23.jpg
bottom of page