top of page
Image by CHUTTERSNAP

נזקים תאונתיים

נזקים תאונתיים במסגרת הביתית ניתנים להגדרה כנזקים שהתרחשו בפתאומיות מפגיעה חיצונית בלתי מכוונת ושאינה צפויה מראש.

היות ולא ניתן להגדיר או לפרט את כל הנזקים התאונתיים האפשריים, להלן מספר דוגמאות נפוצות לנזקים תאונתיים שכאלו: טלוויזיה נפגעה ונשברה, שמן נשפך על השטיח, מצלמה נפלה ונשברה, דלת זכוכית נטרקה והתנפצה.

אם נגרמו נזקים שכאלו לרכושך מומלץ לפנות לסוכן הביטוח ולבדוק האם הם נכללים בכיסוי הביטוחי שרכשת.

במידה וקיים כיסוי ביטוחי לנזקים כגון אלו יועבר הטיפול לבדיקת שמאי רכוש מומחה לצורך בחינת המקרה והערכת הנזקים. 

Image by Ivan Vranić
bottom of page