top of page
עבודות קבלניות.png

נזקים מעבודות קבלניות

עבודות בנייה ושיפוצים (כאלו שכוללות פירוק ובנייה מחדש) כרוכות בסיכונים רבים בהתאם למורכבות הפרויקט.

במסגרת עבודות קבלניות שכאלו עשויים להיווצר נזקים כתוצאה מתכנון לקוי, מרשלנות וחוסר מקצועיות של הקבלן או עובדיו, מתאונות עבודה בשל טעויות אנוש ומנזקים בזדון.

על מנת להקטין את הסיכונים מצופה מהקבלן להזמין סקר קבלנים ולבטח את העבודות בפרויקט. שהרי במקרה של נזקים למבנה ורכוש במהלך העבודות יחויב הקבלן לפצות את בעלי המבנה ולפעול מיידית לתיקון הליקויים.

חשוב לזכור: הופעת סדקים במהלך עבודות בניה ושיפוצים מחלישה את המבנה ומחייבת בדיקה מעמיקה. 

במטרה לוודא את קבלת מלוא הפיצוי ושהנזקים מטופלים כהלכה – יש להזמין שמאי רכוש מומחה במהירות האפשרית.

 

במקרה שבו מעורב צד שלישי (למשל: הקבלן של השכן) שגרם נזקים לדירה או נכס בבעלותכם יש באפשרותכם לפעול בשתי דרכים:

במקרה של יחסי שכנות טובים מומלץ להגיע לפתרון מוסכם בדרך נעימה. הדבר תלוי כאמור במידת שיתוף הפעולה עם השכן והקבלן מטעמו, כאשר בכל מקרה מומלץ למנות שמאי פרטי שיבצע הערכת נזקים יסודית, ינהל משא ומתן וייצג את זכויותיכם לפיצוי הולם בכל פתרון מוסכם.

במקרה והשכן בוחר שלא לשתף פעולה עליכם לנקוט בצעדים משפטיים נגדו, ולצרף לכתב התביעה את חוות הדעת של השמאי לקביעת היקף הנזקים וגובה הפיצויים.

22.jpg
bottom of page