top of page
Japanese Money

אובדן רווחים

אובדן רווחים ואובדן הכנסות הם נזקים תוצאתיים מאירוע  שגרם לפגיעה בפעילות השוטפת של בית העסק וסיכוניו נכללים בפוליסה. לדוגמא נזקי שריפה, נזקי סערה נזקי הצפה, וכדומה.

כאשר נגרם נזק למבנה, ציוד או מלאי בית עסק, הנזק העקיף או התוצאתי שנגרם מהפגיעה בפעילותו עשוי להיות גבוה לאין ארוך מהנזק הפיזי עצמו, והשלכותיו יכולות להיות מרחקי לכת וארוכות טווח.

לדוגמה נזק למכונה של מפעל עלול להשבית את פס הייצור לימים. הנזק למכונה עצמה יכול שלא להגיע לכמה מאות דולרים. בעוד השבתת פס הייצור יגרום לאובדן כשר הייצור, דחיית הספקות ואי עמידה בלוחות הזמנים והתחייבויות ללקוחות 

 

קיימים שני סוגי ביטוחים לכיסוי נזק תוצאתי שנגרם מפגיעה במבנה, ברכוש ומלאי בית עסק:

האחד אובדן הכנסות והשני  אובדן רווחים.

ביטוח אובדן הכנסות מתאים לרוב לבית עסק קטן (כגון חנות, מכולת, מספרה, דוכן מזון מהיר וכדומה) מאחר והוא תלוי בהכנסות מיידיות והשבתה של בית העסק גוררת הפסדים ברורים.

הפרמיה בפוליסה זו נגזרת מהמחזור העסקי המלא של בית העסק ותקופת השיפוי שלה מוגבלת.

לעומת זאת, ביטוח אובדן רווחים מתאים לעסקים בינוניים וגדולים. באמצעות פוליסה זו בית העסק יוכל לבטח את הנזק התוצאתי האמיתי שנגרם לו, ללא הוצאות פרמיה על מחזור העסקי מלא. הביטוח נועד לכסות אובדן הכנסות, הוצאות קבועות וגידול בהוצאות התפעול במשך תקופת השיקוםשל בית העסק לפי פרק המבנה או פרק התכולה.

את הנתונים לקביעת סכום הביטוח מחשבים מדו"ח רווח והפסד של השנה הקודמת תוך התאמות והערכות להתפתחותו העסקית.

Investment Chart
bottom of page